Beques de Doctorat ”la Caixa” INPhINIT - Retaining


Convocatòria oberta
Entitat convocant:
Fundació La Caixa
Categoria:
Recursos Humans
Àmbit:
Europeu
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
122.592 €
Descripció:

Resum

30 beques per cursar estudis oficials de doctorat en qualsevol universitat o centre de recerca d'Espanya o Portugal.

La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que compleixin els requisits per poder accedir al doctorat, sempre que, a més, reuneixin els requeriments de mobilitat i anteriorment no s’hagin matriculat als estudis de doctorat sol·licitats.

Duació i dotació

Les beques tenen una durada màxima de tres anys.

La dotació econòmica total màxima és de 122.592 euros:

- Tres anualitats de 34.800 euros.

3.564 euros l’any, com a dotació addicional per a conferències, cursos, estades, consumibles, equipaments, costos de propietat intel·lectual, etc.

- La Fundació Bancària ”la Caixa” lliura un premi de 7.500 euros, que s’abona el quart any, en cas que el becari dipositi la tesi durant els 6 mesos posteriors a la finalització del tercer any de beca.

Requisits

- Nacionalitat

Poden accedir al programa de beques de doctorat  joves investigadors de totes les nacionalitats.

- Estudis cursats

Poden sol·licitar la beca les persones que, en el moment de la incorporació al centre de recerca o universitat, hagin obtingut un títol superior que les habiliti per cursar un programa oficial de doctorat d'acord amb la normativa vigent.Aquest títol universitari oficial pot haver-se obtingut en una universitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) o bé en una universitat no adaptada a l'EEES.

En aquest segon cas, caldrà que els estudis cursats donin accés al doctorat en el país on se n'ha emès el títol. En tot cas, la universitat de destinació haurà de verificar, a l'inici del procés d'admissió al doctorat, que els estudis cursats pel candidat l'habiliten per cursar un programa oficial de doctorat d'acord amb la normativa vigent a Espanya o Portugal.

Si aquesta verificació no és satisfactòria, la beca serà anul·lada. En cap cas el candidat pot haver-se matriculat anteriorment en els estudis de doctorat per als quals sol·licita la beca.

- Idiomes

Coneixement d'Anglès, amb alguns d'aquests certificats:

Universitat de Cambridge: First Certificate in English (grau A o B), Certificate in Advanced English o Certificate of Proficiency in English.

IELTS (qualificació mínima: 6,5, a la versió Academic o bé la General Training).

TOEFL (qualificació mínima: 83 a Internet Based).

Nivell B2.2 o superior de la PAI online (prova d'acreditació d'anglès en línia), certificat expedit per l'Escola d'Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona.

Certificat d'aptitud del cicle superior (pla antic) o certificat de nivell avançat B2 (pla nou), cursat i aprovat, de les escoles oficials d'idiomes del territori espanyol.

- Experiencia recerca

A la data de tancament de la convocatòria, els candidats han d'estar en un dels quatre primers anys (experiència investigadora equivalent a temps complet) de la seva carrera de recerca i no han d'haver aconseguit anteriorment cap títol de doctorat ni trobar-se en condicions de sol·licitar-lo.

- Mobilitat

Aquells candidats que desitgen incorporar-se a un centre o universitat espanyola, han d'haver residit o dut a terme la seva activitat principal (feina, estudis, etc.) a Espanya durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria

Aquells candidats que desitgen incorporar-se a un centre o universitat portuguesa, han d'haver residit o dut a terme la seva activitat principal (feina, estudis, etc.) a Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

Les estades curtes, com ara les vacances, realitzades en un país diferent al de residència habitual (on s'ha dut a terme l'activitat principal), es consideraran períodes transcorreguts en el país de residència habitual

Els candidats que obtinguin una beca han de cursar el doctorat en una universitat o centre de recerca on no hagin cursat abans estudis de grau o llicenciatura.

Sol·licitud

Els candidats han de fer la sol·licitud a través de l'aplicació de sol·licituds que hi ha disponible a l'apartat de beques del web de l'Obra Social "la Caixa".

La sol·licitud s'haurà d'emplenar íntegrament en anglès.

Els candidats han d'incorporar a la sol·licitud els expedients dels estudis que els fan elegibles per a un programa de doctorat.

Tres cartes de referència de professors universitaris o altres persones rellevants amb les quals hagin tingut contacte acadèmic o professional. Les cartes de referència hauran d'estar escrites en anglès i seran confidencials.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del 18 de febrer de 2021.