Health Research La Caixa


Convocatòria oberta
Entitat convocant:
Obra Social La Caixa
Àmbit:
Nacionals
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
Màxim 500.000 € projectes individuals // Màxim 1.000.000 € projectes consorciats
Descripció:

Objecte

Convocatòria oberta a projectes de recerca en biomedicina i salut, que té per objectiu identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.

Àrees temàtiques

- Neurociències

- Oncologia

- Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades

- Malalties infeccioses

- Tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors

Duració

Màxim de 3 anys.

Dotació econòmica

- Individuals: presentades per una única organització de recerca (organització sol·licitant). Poden rebre ajuts de fins a un màxim de 500.000 €.

- En consorci de recerca: presentades com a mínim per 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca coordinades per l’organització sol·licitant. Poden rebre ajuts de fins a un màxim d’1.000.000 €.

En tots dos tipus de propostes, s’hi poden incloure organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre, com ara associacions de pacients. Les empreses constituïdes no poden formar part de les entitats col·laboradores del projecte.

L’assignació d’un pressupost ajustat correctament a les activitats que s’han de desenvolupar és un punt estrictament valorat en el procés d’avaluació dels projectes.

La subvenció cobrirà els costos relacionats amb el projecte quan estiguin degudament justificats. El pressupost de la Proposta pot incloure:

a) Costos directes:

- Costos de personal

- Les despeses de viatge

- Equips

- Consumibles

- Publicacions

- Disseminació i activitats de compromís social

- Altres costos directes

- Costos indirectes

- Subcontractació d'auditories

- Altres subcontractacions

b) Costos indirectes (overheads): un màxim del 10% dels costos directes (menys subcontractacions)

- Els projectes que sol·licitin una subvenció superior a 500.000 € han d’incloure en el seu pressupost el cost d’una auditoria externa que ha de fer l'entitat amfitriona al final de la durada del projecte.

Benefiaciaris

Organitzacions sol·licitants (Host Organitzacions, HO). Es poden presentar a la convocatòria projectes liderats per investigadors d’organitzacions de recerca sense ànim de lucre localitzades a Espanya o a Portugal.

Líder del projecte (Project Leader, PL). L’investigador principal de l'organització sol·licitant ha de ser, a més, el líder del projecte, que és qui presenta la proposta a la convocatòria i dirigeix l’execució global del projecte.

Organitzacions de recerca (Research Performing Organizations, RPO). Qualsevol organització sense ànim de lucre dedicada a la recerca que desenvolupa activitats en el projecte. En projectes individuals, l’única organització de recerca és la sol·licitant. En consorcis de recerca, hi ha d’haver un mínim de 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca (incloent-hi l'organització sol·licitant). Organitzacions de recerca amb el mateix NIF o VAT number es consideren una sola organització.

Investigadors principals (Principal Investigators, PI). Cada organització de recerca ha de tenir un investigador principal responsable d’executar les activitats del projecte que es duen a terme a la seva organització.

Organitzacions de la societat civil (Civil Society Organizations, CSO). Addicionalment, tant els projectes individuals com els consorcis de recerca poden incloure també fins a un màxim de 3 entitats de la societat civil sense ànim de lucre que no tinguin com a activitat principal la recerca (p. ex., associacions de pacients).

- Empreses. Les empreses establertes no poden ser membres del projecte, però poden rebre fons com a subcontractades

Les organitzacions no localitzades a Espanya o Portugal poden rebre com a màxim un 30% de la totalitat del pressupost del projecte.

Membres de l’equip (Team Members). Tots els membres de l’equip del projecte han de formar part de l'organització sol·licitant, de les entitats de la societat civil o de les organitzacions del consorci de recerca.

En un projecte individual, tots els membres de l'equip han d'estar vinculats amb la Host Organization. Pot haver-hi també una CSO (civil society organization, com associacions de pacients) però no altres centres de recerca, on ja caldria un projecte en consorci de recerca.

Requisits

- Les propostes de projectes individuals i de projectes de Consorci de Recerca han d'incloure a un líder del projecte (PL). En el cas dels Projectes de Consorci de Recerca, també ha d'aplicar un investigador principal (PI).

- El PL ha de tenir un mínim de 7 anys d'experiència en investigació postdoctoral. Per tant, hauran d'haver finalitzat el seu doctorat (doctorat) com a mínim 7 anys abans de la data de tancament de la convocatòria (considerant com a referència la data que figura al doctorat).

- Dins de la mateixa convocatòria, cada PL només pot presentar una sola proposta com a PL; tanmateix, poden col·laborar en altres Projectes com PI d'un RPO del Consorci de Recerca o com a Membre de l'Equip.

- Els PL de projectes que han obtingut una puntuació inferior a 5,50 a la fase d'avaluació remota de l'edició anterior de la Convocatòria no poden enviar propostes a aquesta edició de la convocatòria.

- El PL ha d'estar vinculat, ja sigui per estatut, contracte de treball o un altre tipus de col·laboració, en el marc d'aquest projecte, a l'entitat amfitriona quan sol·liciti la subvenció.

- La proposta ha de ser un projecte innovador i relacionat amb els objectius i àrees temàtiques de la convocatòria.

- Tot el procés de presentació i selecció de les sol·licituds, inclosa l'entrevista, es realitzarà en anglès. Tots els documents s'han de presentar en anglès. Qualsevol document inicialment escrit en qualsevol altre idioma ha d'anar acompanyat de la seva traducció a l'anglès.

Presentació de sol·licituds

Sol·licitud

Obertura de la nova plataforma on-line pel registre d'usuaris 20 d’octubre de 2020.

En cas d'interès, contactar amb el departament de Gestió de la Investigació a la major brevetat possible.

Jornades informatives: