Beques de Postdoctorat ”la Caixa” Junior Leader - incoming en centres de recerca d’excel·lència d’Espanya i Portugal


Convocatòria oberta
caduca en menys de 30 dies
Entitat convocant:
Fundació La Caixa
Categoria:
Recursos Humans
Àmbit:
Nacionals
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
305.100 €
Descripció:

Objecte

Contractació d'investigadors excel·lents, de qualsevol nacionalitat, que vulguin continuar la seva carrera investigadora en les àrees de les ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l'enginyeria i les matemàtiques, en territori espanyol o portuguès, als centres acreditats amb els distintius Severo Ochoa, o María de Maeztu, Instituts de Salut Carlos III i unitats avaluades com excel·lents per la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal.

La Fundació Bancària "la Caixa" convoca 30 beques postdoctorals de tres anys de durada per a la contractació d'investigadors per dur a terme la seva activitat investigadora en els centres d'excel·lència acreditats amb el distintiu Severo Ochoa o María de Maeztu, Instituts de Salut Carlos III i unitats avaluades com excel·lents per la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal. La investigació s'ha de realitzar a les àrees de les ciències de la salut i la vida, la tecnologia, la física, l'enginyeria i les matemàtiques.

La convocatòria s'adreça a totes aquelles persones que hagin acabat el doctorat entre els dos i els set anys anteriors a la data de tancament de la convocatòria, sempre que, a més, compleixin els requeriments de mobilitat entre països.

Els becaris s'han d'incorporar als centres de recerca entre el 2 de maig i el 30 de setembre de 2021.

Dotació

La dotació econòmica màxima serà de 305.100 € , que es desglossarà en els següents conceptes:

1. Tres anualitats màximes de 97.500 € que inclouen:

  1. Costos laborals (salari inclòs): un màxim de 59.000 euros per sufragar els costos laborals totals en els quals incorri la universitat o centre que contracti al becari. Aquesta quantitat nclou les quotes a la Seguretat Social i qualsevol altra a càrrec de l'empresari, així com la remuneració bruta del becari. En qualsevol cas, el salari brut mínim anual que la universitat o centre contra-licitant haurà d'oferir al becari serà de 44.300 €. Si el total dels costos laborals excedeixen la quantia màxima aportada per "la Caixa", la universitat o centre contractant ha de cobrir l'excedent.
  2. Costos del projecte de recerca de 38.500 € anuals màxims, on s'inclouen: » L'adquisició i el manteniment d'equipament científic i material fungible; » Despeses de viatges i dietes, despeses d'inscripció en congressos, seminaris i conferències de caire científic; » Costos de gestió de drets de propietat industrial i intel·lectual relacionats amb el projecte, costos de patents; » Costos de personal vinculat de forma exclusiva al projecte que dóna lloc a la beca. » Despeses relacionades amb l'estada de recerca obligatòria. » Altres despeses relacionades directament amb l'execució del projecte de recerca.
  3. Ajuda familiar de 1.200 € anuals bruts per cada fill dependent de l'investigador. L'ajuda familiar es determinarà a la data de la incorporació al centre i es revisarà anualment en el moment de la renovació de la beca.
  4. Ajuda a la mobilitat, trasllats i habitatge de 5.400 

Estades

Els becaris hauran de realitzar obligatòriament una estada internacional i/o intersectorial d'entre 3 i 6 mesos durant el període de la seva beca en una institució triada lliurement pel propi becari. 3.2. L'estada pot ser realitzada durant un únic període o dividida en dos períodes de durada inferior fins a un màxim de 6 mesos. Igualment, aquesta estada pot ser realitzada en una o més institucions.

Formació Complementària 

A més de la dotació econòmica, la beca inclou un programa de formació presencial en habilitats transversals, innovació i lideratge. Se celebraran tres sessions presencials.

Requisits

Nacionalitat

Poden accedir al programa de beques de postdoctorat Junior Leader- Incoming investigadors postdoctorals de totes les nacionalitats.

Formació investigadora

Poden presentar sol·licitud les persones que hagin obtingut el grau de doctor entre els dos i set anys anteriors a la data de tancament de la convocatòria. A aquests efectes, la data d'obtenció del grau de doctor haurà d'estar compresa entre el 7 d'octubre de 2018 i el 7 d'octubre de 2013, ambdues incloses. S'entendrà com data de obtenció del títol de doctor, la data de l'acte de defensa de la tesi doctoral.

En el cas que el sol·licitant estigui en possessió de més d'un títol de doctor, el període esmentat anteriorment es comptabilitzarà a partir del primer títol obtingut. En els casos d'interrupció de l'activitat investigadora entre la data d'obtenció del títol de doctor i la data de tancament de la convocatòria (7 d'octubre de 2020), el candidat podrà sol·licitar una extensió del període en què hauria d'haver obtingut el grau de doctor. A aquests efectes es contemplen les següents causes com a interrupció de l'activitat investigadora:

  • Malaltia o accident que s'ha derivat en una baixa mèdica igual o superior a tres mesos. Es pot aplicar una extensió pel nombre de mesos justificats.
  • Maternitat. Es pot aplicar una extensió d'1 any per cada fill.
  • Paternitat. Es podrà aplicar una extensió pel nombre de mesos justificats mitjançant documentació oficial.

Mobilitat

Mobilitat Aquells candidats que desitgen incorporar-se a un centre o universitat espanyola, no poden haver residit o haver dut a terme la seva activitat principal (feina, estudis, etc.) a Espanya durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data del tancament de la convocatòria. Les estades curtes, com les vacances, no es tindran en compte.

Aquells candidats que desitgen incorporar-se a un centre o universitat portuguesa, no han pogut residir o haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria. Les estades curtes, com les vacances, no es tindran en compte.

Sol·licitud

Els candidats han de fer la sol·licitud a través de l'aplicació de sol·licituds disponible a l'apartat de beques del web de la Fundació "la Caixa". Dins d'aquesta aplicació, les diverses pàgines del formulari de sol·licitud especifiquen clarament la informació i documentació que s'ha de proveir per completar una candidatura a aquest programa de beques. La sol·licitud s'haurà d'emplenar íntegrament en anglès.

Els candidats hauran de presentar una memòria amb la proposta de projecte que vulguin desenvolupar si obtenen la beca. La memòria haurà de contenir la informació següent:

- Trajectòria investigadora directament relacionada amb el projecte proposat, tot indicant-hi la principal línia d'investigació que ha desenvolupat el candidat i especificant-hi els principals èxits aconseguits fins a la data (màxim 3 pàgines).

- Resum del projecte de recerca proposat (màxim 4 pàgines).

Els candidats també han de fer, a través de l'aplicació de sol·licituds, els tràmits per obtenir, abans de la data de tancament de la convocatòria, almenys tres cartes de referència de professors universitaris, investigadors o d'altres persones rellevants amb les quals hagin tingut contacte acadèmic o professional.

Els candidats han d'incorporar a la sol·licitud la còpia del títol de doctor o del certificat acadèmic on figuri la data de la defensa de tesi doctoral.

Si el candidat s'acull a una excepció per interrupció de l'activitat investigadora haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents, que haurà d'adjuntarlos en el apartat de documentació addicional.

El candidat haurà d'adjuntar una taula d'aspectes ètics del projecte proposat.

Si el candidat sol·licita l'aplicació de la norma de mobilitat ampliada a causa d'algun dels motius previstos, haurà d'aportar la documentació de suport corresponent. 

Els documents pujats a l'aplicació en format PDF han de ser clars i llegibles. Així mateix, cada pàgina del document original haurà de correspondre a una pàgina del document PDF.

Si els documents que es pugen a l'aplicació s'han emès en un idioma diferent de l'anglès, se n'ha d'adjuntar una traducció a l'anglès (que pot fer el mateix candidat).

Termini

En cas d'interès, contactar amb el departament de Gestió de la Investigació abans del 30 de setembre de 2020.