Premi àmbit de la infancia


Convocatòria oberta
caduca en menys de 30 dies
Entitat convocant:
Fundació Agrupació Mútua
Categoria:
Premis
Àmbit:
Nacionals
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
12000
Descripció:

Finalitat

Premiar un projecte de recerca de base científica que es vulgui portar a terme sobre prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i accidents en l'àmbit de la infància.

Requisits

Requisits participants

- Podran optar al Premi tots els professionals titulats, bé de forma individual o en equip.

- Les persones jurídiques, públiques o privades, que desenvolupin la seva activitat dins l'àmbit de l'Estat espanyol.

Sol·licitud

Documentació a presentar:

1. Butlleta presentació al premi (que podreu descarregar a la pàgina web de la Fundació · www.fundacioagrupacio.es)

2. Resum o síntesi de no més de 6 pàgines del projecte presentat

3. Memòria descriptiva del projecte de recerca en la qual hi ha de constar:

- Temàtica tractada

- Objectius del projecte

- Organització per dur a terme l'acció proposada

- Pla de treball i calendari

- Pressupost marc per a la realització

- Currículum dels/de les investigadors/es que participen en el projecte (màxim dos folis en total)

Cal lliurar de tota aquesta documentació 1 original i 4 còpies.

Important. Només es pot presentar un projecte per entitat sol·licitant. En ca d'estar interessat/da en presentar un projecte s'ha d'enviar abans del 31 d'agost de 2020 resum de la proposta a recerca@fsjd.org

Termini

En cas d'interès, contacteu abans del 22 de setembre de 2020 amb el Departament de Gestió de la Recerca.

Per optar al premi caldrà presentar a la secretaria de la Fundació Agrupació, Carretera de Rubí, 72-74 Edifici Horizon - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), abans del dia 29 de setembre de 2020, tota la documentació.