Una nanomedicina millora l’eficàcia d’un fàrmac contra el sarcoma d’Ewing

Un equip investigador liderat pel Dr. Ángel Montero Carcaboso de l'IRSJD ha descobert que les nanopartícules d'albúmina milloren les propietats biofarmacèutiques del paclitaxel, un medicament contra diversos tipus de càncer, prolongant l'eficàcia del tractament en sarcomes pediàtrics com el sarcoma d'Ewing. L'estudi apareix avui publicat a la portada de la revista Journal of Controlled Release.

L'albúmina és la proteïna principal present a la sang humana i una de les més abundants en l'ésser humà. Aquesta proteïna és útil com a vehicle per crear nanomedicines contra el càncer. El principal nanofàrmac creat amb albúmina és el nab-paclitaxel, aprovat per les agències del medicament per tractar diverses malalties oncològiques.

Es creeu que els tumors que secreten una proteïna anomenada SPARC (també coneguda com a osteonectina) capten millor les nanopartícules d'albúmina que els tumors en els quals SPARC no és abundant. Entre els càncers que secreten SPARC s'hi troben els sarcomes pediàtrics, un grup poc comú i heterogeni de neoplàsies de l'esquelet i els teixits tous, que representen aproximadament el 12% dels tumors sòlids pediàtrics. Els més freqüents són el sarcoma d'Ewing, l'osteosarcoma i el rabdomiosarcoma.

La relació entre SPARC i el medicament nab-paclitaxel en sarcomes d'Ewing

La proteïna SPARC mostra molta afinitat per unir-se a l'albúmina. Per aquesta raó, l'equip de treball va plantejar-se la hipòtesi que els sarcomes pediàtrics que secreten una alta quantitat d'SPARC podrien captar i acumular nab-paclitaxel. D'aquesta manera s'aconseguiria una major concentració del fàrmac dins de la cèl·lula tumoral i un efecte més prolongat del tractament.

"El nostre projecte demostra de manera inequívoca que si dos tumors idèntics genèticament es diferencien només en la secreció d'SPARC, nab-paclitaxel és més eficaç en aquell que secreta més SPARC, i aquest efecte és degut a una permanència més prolongada del nanofàrmac en el tumor, mediat per la interacció de les nanopartícules d'albúmina amb SPARC" declara el Dr. Montero, cap de grup d'investigació en Tractament del càncer pediàtric (IRSJD).

Una nova arma pel tractament dels sarcomes

A més, la investigació publicada mostra que els models animals de sarcomes d'Ewing derivats de pacients que secreten més quantitat d'SPARC acumulen més nab-paclitaxel i són més sensibles al tractament.

"No obstant això, no podem generalitzar que els tumors amb alta secreció de SPARC siguin sempre sensibles al tractament amb nab-paclitaxel. Existeixen molts altres factors dels pacients i dels tumors que afecten l'eficàcia dels tractaments. En aquest sentit, estem desenvolupant un nou projecte per poder preveure millor l'eficàcia de nab-paclitaxel en els sarcomes pediàtrics" comenta el Dr. Montero.

La recerca en càncer infantil de l'IRSJD, duta a terme per l'equip multidisciplinar de l'Hospital Sant Joan de Déu, ha tingut resultats en diversos assajos clínics fase 1 en infants amb càncer, alguns d'ells teràpies avançades. El Pediatric Cancer Center Barcelona de l'hospital SJD s'inaugurarà el 2022 per tractar a més de 400 pacients oncològics pediàtrics a l'any.

Article de referència

Pascual-Pasto G, Castillo-Ecija H, Unceta N, Aschero R, Resa-Pares C, Gómez-Caballero A, Vila-Ubach M, Muñoz-Aznar O, Suñol M, Burgueño V, Gomez-Gonzalez S, Sosnik A, Ibarra M, Schaiquevich P, de Álava E, Tirado OM, Mora J, Carcaboso AM. SPARC-mediated long-term retention of nab-paclitaxel in pediatric sarcomas. J Control Release. 2021 Dec 30;342:81-92. doi: 10.1016/j.jconrel.2021.12.035. Epub ahead of print. PMID: 34974029.

Si dos tumors idèntics genèticament es diferencien només en la secreció d'SPARC, nab-paclitaxel és més eficaç en aquell que secreta més SPARC

Vols compartir aquesta notícia?