"En els darrers anys ha crescut l'interès per conèixer quin paper juga l'entorn fetal en el desenvolupament correcte del fetus"

COS: Al voltant d'un 10% dels recents nascuts presenten un retard del creixement fetal, una dada que s'ha mantingut en els últims 15 anys. Entre les moltes causes que l'ocasionen trobem les condicions que caracteritzen l'entorn on ha viscut la mare durant la gestació.

En quin moment vau començar a interessar-vos per l'estudi del retard del creixement intrauterí?

Aquesta línia de recerca vam començar-la fa aproximadament uns 15 anys, ja que veiem que existia una prevalença significativa d'aquest trastorn entre les nostres pacients. Però també per la importància que té al llarg de la vida d'aquests infants; ja que no només afecta a nivell intrauterí, sinó que pot afectar al desenvolupament normal del infant i provocar trastorns en la seva vida adulta. Alguns dels problemes que s'han associat al retard del creixement intrauterí es relacionen amb el neurodesenvolupament normal de l'infant. Així doncs, vam centrar els nostres projectes a estudiar perquè la placenta d'aquests infants no presentava una funcionalitat correcta. A partir d'aquests estudis vam començar a veure que l'entorn fetal podia jugar-hi un paper clau.

Fins al moment hem vist una associació directa entre el consum de tabac i alcohol amb el retard del creixement. El següent pas del nostre projecte és conèixer quines alteracions epigenètiques es produeixen en la placenta per culpa del consum d'aquests tòxics, i com aquestes influeixen en el retard del creixement.

La integració dins del projecte BCNatal us va marca l'inici d'aquesta nova línia de recerca centrada en l'entorn fetal?

La integració fa 4 anys dins del projecte de BCNatal, on hi participa l'Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic, ens va permetre fer un pas més als nostres estudis i poder introduït una nova àrea de coneixement: l'entorn fetal centrat en el retard del creixement. El projecte BCNatal ens permet treballar amb una població de 6.500 parts a l'any, entre els dos hospitals, i això dota a la nostra recerca d'un caràcter clínic i epidemiològic.

També estem analitzant embarassos normals, a causa de la importància que està prenent l'entorn fetal dins de la salut pública i els programes de prevenció. Volem saber com pot influenciar aquest entorn en gestacions normals, gestacions amb retard de creixement fetal i la prematuritat; a més d'estudiar el neurodesenvolupament d'aquests infants.

Què hem d'entendre quan et refereixes a l'estudi de l'entorn fetal?

L'entorn fetal es pot dividir en dos tipus: l'estil de vida de la dona i el environment (medi ambient). El primer depèn dels hàbits de la dona embarassada com ara la influència de la nutrició, el consum de tabac, alcohol, drogues i els fàrmacs. L'altra no depèn de la dona, ja que no pot controlar-lo d'una manera directa, però sí que els professionals podem advocar per incloure els problemes socials, política ambiental, etc. dins de las polítiques de salut pública. Aquí s'inclourien els contaminants de l'aigua, de l'aire i contaminants químics: metalls pesants, pesticides, dissolvents, etc. Ambdós entorns influeixen en desenvolupament normal del fetus.

Així doncs les polítiques públiques sobre el medi ambient, els contaminants, l'ús de substàncies tòxiques, etc. juga un paper clau en la incidència de determinats trastorns fetals?

A escala internacional, fa aproximadament un any, que la Federació Internacional d'Obstetrícia i Ginecologia mostra un gran interès a estudiar l'entorn fetal. I ha promogut la creació d'una línia de treball centrada en l'entorn i la salut reproductiva, de la qual en formo part. Aquesta línia busca promoure la conscienciació poblacional i desenvolupar un pla d'acció sobre la recerca, l'educació i la política. Fruït d'això, fa uns mesos vam redactar un document determinant una sèrie de consells de salut i alarmes socials i polítiques per prendre consciència sobre aquesta problemàtica. I suggerim als governs desenvolupar polítiques públiques per a millorar la qualitat ambiental del nostre entorn, regular l'ús de pesticides, etc.

Vols compartir aquesta notícia?