Beques de recerca postdoctorals 2024/2025 de la Fundació Olga Torres


Convocatoria "abierta"
Me interesa
Entidad convocante:
Fundación Olga Torres
Categoría:
Projectes de recerca
Ámbito:
Nacional
Inicio:
Plazo interno:
Plazo real:
Cuantía:
60.000 €
Descripción:

Àmbit d'aplicació

Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors amb títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d'Espanya.

Modalitats

Es concediran dues beques.

Hi podran concórrer els/les investigadors/es integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d'aquesta convocatòria, amb l'única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.
 

Beca JOSEP BOMBARDÓ NAVINÉS.- Adreçada a Investigadors/es consolidats/des.

Hi podran concórrer aquells/es investigadors/res amb més de deu anys en possessió del títol de doctor/a. Concretament que l'hagin obtingut abans del 1er de Juliol de 2014.

Beca DIONÍS TORRES SEGURA.- Adreçada a investigadors/res emergents.

Hi podran concórrer aquells/es investigadors/es amb menys de deu anys en possessió del títol de doctor/a. Concretament que l'hagin obtingut amb posterioritat al 30 de Juny de 2014.
No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s'acreditin a la sol·licitud.
Al presentar la sol·licitud el/la candidat/a haurà d'indicar a quina beca concorre

No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s'acreditin a la sol·licitud.

Al presentar la sol·licitud el candidat/a haurà d'indicar a quina de les modalitats concorre.

Splicitud

Documentació

a) DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b) Currículum

c) Títol de Doctor o expedient acadèmic oficial on consti l'obtenció del títol.

d) Memòria del treball que proposa redactada en anglès i signada pel sol·licitant.

En el cas dels sol·licitants de la modalitat B hi ha de constar el vist i plau de l'investigador sènior director del treball.

e) Escrit signat pel Responsable del Centre en el que es realitzarà la recerca acceptant acollir el seu desenvolupament en cas d'obtenir la beca.

f) Historial del grup d'investigació en el que s'integra l'investigador dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d'investigació.

g) Cartes de presentació o recomanació, si n'hi ha.

Presentació de sol·licituds

En cas d'interès, contacteu abans del 23 de juny de 2024 amb el Departament de Promoció i Gestió de la Recerca.

Posteriorment s'enviarà la documentació requerida a; info@fundacioolgatorres.org