Projectes de recerca en l'àmbit de la igualtat de gènere i els feminismes


Convocatoria "cerrada"
Me interesa
Entidad convocante:
Departament d'Igualtat i Gènere
Categoría:
Projectes de recerca
Ámbito:
Inicio:
Plazo interno:
Plazo real:
Cuantía:
Màxim 50.000 €
Descripción:

Concessió de subvencions a projectes de recerca en l'àmbit de la igualtat de gènere i els feminismes per als exercicis 2024 i 2025.

Els àmbits de recerca prioritaris d'aquesta convocatòria són els següents:

a) Desigualtats de gènere en el treball remunerat (bretxa salarial, segregació horitzontal i vertical de càrrecs i funcions, assetjament, ceguesa de gènere en la prevenció de riscos laborals, etc.), en els treballs no remunerats (domèstic i de cures) i en el dret al temps.

b) Diferències, desigualtats i biaixos de gènere en salut.

c) Drets sexuals i reproductius.

d) Articulació i impacte de les resistències a les polítiques d'igualtat i als feminismes, especialment entre el jovent i per part dels grups antidrets o antigènere.

e) La pressió estètica i els seus múltiples impactes.

f) Impactes econòmics o socials de les violències masclistes, incloent-hi l'impacte en la salut mental de les dones.

g) Anàlisi de les violències sexuals des d'una perspectiva interseccional i estudi de fenòmens concrets, com ara les agressions comeses en grup, l'augment de denúncies i noves estratègies de prevenció i de reparació.

h) Violències digitals (la tipologia de dones que reben aquesta violència, el tipus de violència que reben, la seva freqüència, el tipus de perfils que la protagonitzen i que divulguen aquests discursos, les plataformes en què tenen lloc els abusos i la violència, l'impacte d'aquesta violència, la resposta policial i judicial, etc.).

i) Violències en l'àmbit de la política i de l'esfera pública de les dones (el tipus de violències rebudes per les dones en la vida política, la seva freqüència, les motivacions de gènere, l'impacte sobre la seva capacitat d'influència, incloent-hi la retirada de la política o la pèrdua d'oportunitats per assumir un càrrec, l'impacte sobre el conjunt de dones de la població, la resposta de les institucions polítiques i dels partits, la resposta policial i judicial, les causes del baix índex de denúncies, etc.).

j) Desigualtat en l'accés al reconeixement, les oportunitats i la participació social i política de les dones racialitzades, les dones migrades, les dones amb discapacitat o les dones grans.

k) Antigitanisme de gènere i islamofòbia de gènere, o altres interseccions entre racisme i gènere.

Requisitos

Els projectes s'han d'implementar en el període màxim de 18 mesos.

Els projectes de recerca, en totes les modalitats, necessàriament han d'incloure Catalunya, ja sigui des d'una aproximació comparada o com un únic cas d'estudi.

Els projectes han d'incloure en el seu pla de treball una part de generació de noves dades o indicadors i d'anàlisi de dades (quantitatives o qualitatives, incloent-hi dades d'opinió), que ha de ser la base principal dels projectes per als quals se sol·licita subvenció.

Equip investigador:

Un mínim de dues persones investigadores, amb una d'elles com a persona doctorada, la qual ha de tenir dedicació completa i estar vinculada estatutàriament o contractualment amb caràcter permanent a la plantilla del centre.

La resta de l'equip pot tenir la composició següent:

Personal vinculat contractualment o estatutàriament a les entitats beneficiàries, becaris o becàries, personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part de l'equip sempre que tingui caràcter investigador.

Altres persones que hi participin sota una modalitat de ciència ciutadana.

Persones vinculades a altres institucions o a entitats no universitàries ni de recerca relacionades amb el tema d'estudi de la proposta.

Els membres dels equips de recerca poden ser de diferents universitats o centres de recerca, però el projecte, a efectes econòmics i administratius, resta vinculat a la institució d'adscripció de la persona responsable.

Splicitud

Es podrà subvencionar fins a un import màxim del 100% del cost del projecte, amb un topall econòmic mínim de 20.000 euros i un màxim de 50.000 euros per projecte.

Veure adjunt amb detall de despeses subvencionables.

La resta del cost de l'acció subvencionada anirà a càrrec de l'entitat o universitat beneficiària, amb fons propis o amb càrrec a altres fons de finançament.

Documentació a presentar:

Formulari de sol·licitud

Memòria (document adjunt)

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Promoció de la Recerca abans del 6 de març de 2024.