Actuacions en l’àmbit de la salut de prevenció, l’atenció integral, la reducció de danys i la formació en l’àmbit de les drogodependències i les addiccions comportamentals


Convocatoria "cerrada"
Me interesa
Entidad convocante:
AGAUR
Categoría:
Projectes de recerca
Ámbito:
Nacional
Inicio:
Plazo interno:
Plazo real:
Cuantía:
Segons projecte
Descripción:

Concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies

Els projectes objecte de la subvenció, així com les despeses generades, s'han de dur a terme durant l'any.

Àrees d'actuació en l'àmbit de la salut

a) Actuacions de foment de la salut i suport a pacients i famílies.

b) Actuacions per a la prevenció de la infecció per VIH/sida

c) Actuacions per a la prevenció i el tractament de drogodependències.

Requisitos

Despeses subvencionables

-Són despeses subvencionables les que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries, s'efectuïn dins el termini d'execució previst a la convocatòria i hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

-Les despeses subvencionables poden ser de dos tipus: directes i indirectes:

Directes:

a) Les retribucions del personal vinculat directament al projecte subvencionat. S'hi poden incloure els salaris i asegurances socials.

b) Les despeses de mitjans i/o recursos materials, així com les despeses en béns consumibles utilitzats per dur a terme les actuacions necessàries per al desenvolupament dels projectes, quan siguin directament imputables a la realització del projecte subvencionat. Aquestes despeses s'han de presentar degudament desglossades per actuació i s'han d'imputar per hores d'utilització.

c) Les despeses de lloguer de locals i d'arrendament financer d'equips que siguin directament imputables al projecte subvencionat.

d) Les despeses d'assegurança directament imputables al projecte subvencionat.

e) Les despeses de publicitat per a l'organització i la difusió del projecte subvencionat.

f) Les dietes i els desplaçaments.

g) Les despeses d'elaboració de l'informe d'auditoria.

h) Els tributs, quan l'entitat beneficiària de la subvenció els aboni efectivament.

i) Les despeses d'amortització poden ser subvencionables si l'adquisició del bé no ha estat objecte de subvenció i en la mesura que correspongui al període d'execució del projecte o activitat.

Indirectes:

a) Les retribucions de personal no vinculat directament al projecte.

b) Les despeses generals: despeses de gestió, lloguer, material d'oficina, llum, aigua, calefacció, missatgeria, correus, manteniment, neteja, vigilància i altres de característiques similars.

c) Els impostos directes i els tributs, que no siguin susceptibles de recuperació o compensació.

Les despeses subvencionables que preveuen aquestes bases han de respondre a costos reals, efectivament realitzats, pagats i justificats mitjançant factures o documents comptables de valor probatori equivalent.

Splicitud

Documentació a presentar:

- Model de sol·licitud.

- Memòria descriptiva del projecte per al qual se sol·licita la subvenció i que inclou:

a) L'àrea o àrees d'actuació en l'àmbit de la salut, on s'inclou el projecte.
b) Les dates d'inici i finalització previstes i els llocs on s'efectua el projecte.
c) La referència expressa de l'import que es demana.
d) Descripció del projecte incloent-hi l'objectiu general i els específics.
e) Descripció de la incorporació de la perspectiva de gènere al projecte.
f) Anàlisi des de la perspectiva interseccional dels eixos de desigualtat (edat, gèneres, LGTBIQ+, origen cultural, nivell socioeconòmic...).
g) Descripció de les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció.
h) Població a la qual s'adreça (descripció i nombre estimat de beneficiaris).
i) Sistemes d'avaluació i indicadors previstos.
j) Recursos humans i materials previstos
k) Experiència i capacitat tècnica de l'entitat.
l) Pressupost clar i definit del projecte en què figurin les despeses i els ingressos previstos, per conceptes, amb el detall de les fonts de finançament del projecte.

En cas d' interés, contacteu amb el Dpt. de Promoció i Gestió de la Recerca abans del 27 de novembre de 2023.

Les sol·licituds es poden obtenir per mitjans telemàtics a través de la pàgina web Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/).