XVII Premis Estratègia NAOS 2023


Convocatoria "cerrada"
Me interesa
Entidad convocante:
Ministerio de Consumo
Categoría:
Premios
Ámbito:
Nacional
Inicio:
Plazo interno:
Plazo real:
Cuantía:
Sin dotación económica
Descripción:

La concessió d'aquests premis s'inclou en el marc de l'Estratègia NAOS que, des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició pretén impulsar les iniciatives que entre els seus objectius bàsics impulsin la prevenció de l'obesitat i altres malalties no transmissibles derivades, a través d'una alimentació saludable i la pràctica regular d'activitat física.

Vuit modalitats de premis:

 • Premi Estratègia NAOS a la promoció d'una alimentació saludable en l'àmbit familiar i comunitari
 • Premi Estratègia NAOS a la promoció de la pràctica d'activitat física en l'àmbit familiar i comunitari
 • Premi Estratègia NAOS a la promoció d'una alimentació saludable en l'àmbit escolar
 • Premi Estratègia NAOS a la promoció de la pràctica d'activitat física en l'àmbit escolar
 • Premi Estratègia NAOS en l'àmbit sanitari o soci-sanitari
 • Premi Estratègia NAOS en l'àmbit laboral
 • Premi Estratègia NAOS a la iniciativa empresarial
 • Premi Estratègia NAOS d'especial reconeixement
Requisitos
 1. Podrà concórrer a aquests premis qualsevol persona física, agrupació amb o sense personalitat jurídica, organització social i empresarial, institució, administració pública i qualsevol altra entitat pública o privada que hagi iniciat o desenvolupat a territori espanyol algun projecte, programa, activitat o pla innovador, coincident amb els objectius i els principis de l'Estratègia NAOS.
 2. Cada projecte, programa, activitat o pla innovador que vulgui concórrer als premis Estratègia NAOS només podran ser presentats a una modalitat dels mateixos.
 3. Les candidatures per al premi Estratègia NAOS d'especial reconeixement seran proposades per les diferents administracions públiques espanyoles l'activitat de les quals estigui relacionada amb els objectius de la citada estratègia.
 4. Aquells projectes o programes que hagin estat premiats en anteriors convocatòries d'aquests premis Estratègia NAOS, no es podran presentar de nou a cap de les modalitats dels premis.
 5. Les sol·licituds que no hagin rebut cap premi o les que només se'ls hagi atorgat accèssit podran presentar-se de nou altres convocatòries, amb les actualitzacions que s'estimin pertinents.
Splicitud

Hauran d'emplenar les seves sol·licituds de presentació de candidatures al model de formulari, que també es troben a la pàgina web de l'AESAN (www.aesan.gob.es).

El formulari de sol·licitud: memòria justificativa del projecte o iniciativa. Aquesta memòria haurà d'estar redactada almenys en castellà.

Per facilitar la valoració de la memòria justificativa del projecte segons els criteris que s'assenyalen a l'apartat quinzè, cal seguir els apartats o epígrafs que s'indiquen a continuació:

 1. Dades de la persona, entitat o institució sol·licitant del premi.
 2. Modalitat del premi a què opta.
 3. Descripció detallada del projecte:
  - Títol del projecte, programa o iniciativa
  - Dades identificatives de la persona que el dirigeix
  - Objectius, material i mètodes utilitzats per al desenvolupament
  - Identificació de les actuacions realitzades
  - Implicació i sinèrgies dels diferents sectors implicats
  - Descripció de la incorporació de la perspectiva de gènere i equitat a tot el procés, des del disseny fins a l'avaluació dels resultats
  - Avaluació de procés i de resultats: metodologia, indicadors i impacte sobre la salut de la població diana
  - Proposta sobre la continuïtat del projecte prevista per als propers anys, i el finançament econòmic amb què es compta per desenvolupar-lo
  - El plantejament innovador i original

Les sol·licituds de les candidatures podran adjuntar, a més de la memòria justificativa i el formulari corresponent, quanta altra documentació es consideri oportuna per donar suport a les activitats o resultats del projecte i inclosos a la memòria.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Investigació abans del 4 de desembre de 2023.