Ajuts Producte destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya 2023


Convocatoria "cerrada"
Me interesa
Entidad convocante:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Categoría:
Projectes de recerca
Ámbito:
Inicio:
Plazo interno:
Plazo real:
Cuantía:
100.000 €
Descripción:

Els ajuts han d'anar destinats a projectes d'innovació que hagin finalitzat la conceptualització del pla per la transferència i que hagin identificat un candidat a producte o servei a desenvolupar i disposen d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia i/o coneixement proposat d'acord amb les validacions realitzades.

Dotació

L'import de cada ajut Producte és d'un màxim de 150.000,00  euros.

Durada

Els projectes han de ser executats en un termini màxim de 18 mesos, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de concessió.

Requisitos

Els equips de recerca han d'estar formats, com a mínim, per dues persones, que han de complir els requisits següents:

El Científic Responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l'entitat beneficiària i tenir-hi dedicació completa.

El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha d'estar admès o admesa en un programa de doctorat o bé en possessió del títol de doctor o doctora en el moment de presentació de la sol·licitud. En cas que la persona candidata estigui en possessió del títol de doctor o doctora, com a màxim han d'haver transcorregut 10 anys des de l'obtenció del doctorat (entesa com la data de lectura i aprovació de la tesi).

El Mentor o Mentora Empresarial, que s'ha d'incorporar a l'equip de recerca un cop triats els projectes per formar l'equip Producte, ha de complir amb els requisits següents:

  • No pot pertànyer a empreses o entitats en les quals els components de l'equip de recerca tinguin càrrecs de responsabilitat, participació accionarial o activitat d'assessorament reconeguda.
  • No pot rebre cap tipus de remuneració pel desenvolupament d'aquesta activitat.
Splicitud

La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat i preferentment en llengua anglesa. Adjuntem annex amb model memòria. 

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics en dues fases:

Primera fase (Sol·licitud): El formulari de sol·licitud consta d'un document identificatiu i d'una memòria detallada del projecte.

Segona fase (Signatura i registre): un cop enviat el formulari de sol·licitud, la persona representant legal de l'entitat l'haurà de signar electrònicament a l'espai reservat per la seva signatura.

En cas d' interés, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció de la Recerca abans del 04 d’octubre del 2023