Ajuts a Doctorats industrials (DI-2023)


Convocatoria "cerrada"
Me interesa
Entidad convocante:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Categoría:
Recursos Humans
Ámbito:
Nacional
Inicio:
Plazo interno:
Plazo real:
Cuantía:
Veure detall
Descripción:

Ajuts a empreses i centres de recerca per al desenvolupament de projectes de doctorat industrial.

En els projectes DI han de participar com a mínim dues entitats, almenys una representant l'entorn acadèmic i almenys una representant l'entorn empresarial, que han d'haver signat un conveni de col·laboració per dur a terme conjuntament el desenvolupament del projecte.

En els casos en què un centre de recerca, una fundació hospitalària o un centre tecnològic liderin el projecte, el conveni de col·laboració haurà d'estar signat també, necessàriament, per la universitat del sistema universitari de Catalunya on s'hagi de matricular de tutoria de tesi el candidat o la candidata.

Finançament

Entorn empresarial

Finançament per a l'entorn empresarial (fins a 22.800,00€). Com a costos elegibles inclosos en aquesta partida hi ha el cost total del contracte del doctorand o doctoranda, el cost total del contracte de la persona responsable a l'entorn empresarial en proporció amb la seva dedicació al projecte, les despeses d'execució del projecte, la certificació dels projectes (a efectes fiscals) i, en general, totes les despeses de l'entorn empresarial directament relacionades amb el projecte DI.

Borsa del doctorand o doctoranda (fins a 10.800,00€).

Va destinada a cobrir les despeses directes del doctorand o doctoranda, en concret les de matrícula, mobilitat, formació i publicació d'articles

Finançament per al grup de recerca (fins a 22.800,00€).

Costos indirectes (overheads): fins a un màxim de 4.200,00 €

Documentació a presentar

Atesa la naturalesa dels projectes, que pressuposen unes fases prèvies de redacció i de concreció de les propostes entre les entitats proposants i una fase de selecció dels doctorands i doctorandes, tots els projectes han de ser publicats prèviament a la pàgina web del Pla DI
() en els terminis i les condicions que s'hi expliciten

La sol·licitud consta de dues parts:

a) Primera fase. La sol·licitud provisional s'ha de presentar per via electrònica a través de l'apartat "Tràmits" del web de la
Generalitat de Catalunya

b) Segona fase.

Formulari normalitzat, que ha de presentar les següents dades:

- Dades del projecte.

- Dades de l'entorn empresarial.

- Dades de l'entorn acadèmic sol·licitant, així com del centre de matriculació del doctorand o doctoranda.

- Dades del grup de recerca del director o directora de tesi.

- Dades del programa de doctorat.

- Dades del doctorand o doctoranda.

Documentació annexa

- Còpia escanejada del certificat acadèmic del doctorand o doctoranda on constin les notes obtingudes en els estudis superiors que donen accés al doctorat. La nota mitjana resultant ha de ser igual o superior a 6,5.

- Còpia escanejada del document d'admissió al doctorat o de la matrícula de doctorat del doctorand o doctoranda.

- Còpia escanejada de l'acta de selecció on consti la llista de persones candidates entrevistades, així com el resum o els criteris de selecció emprats per a la decisió final. L'acta també ha de reflectir si les persones candidates compleixen el requisit de la nota mínima

- Còpia escanejada del conveni de col·laboració

Requisitos

Entorn acadèmic: Organismes d'investigació en concret, universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i els centres tecnològics amb seu a Catalunya.

El director/a de tesi ha de ser membre d'un grup SGR vigent, investigador/a ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).

Entorn empresarial: sempre que no siguin organismes d'investigació o ens dependents d'aquests:

a) En els projectes DI-COFINANÇATS, les empreses i entitats amb centre de treball a Catalunya. S'exclouen les entitats que poden participar com a entorn acadèmic, els centres adscrits de les universitats i les entitats pertanyents al sector públic de la Generalitat.

b) En els projectes DI-ESPECÍFICS, qualsevol empresa o entitat. Aquesta modalitat ha de ser la seleccionada en els següents casos:

  • Quan la dedicació al projecte del doctorand o doctoranda sigui a temps parcial
  • Quan el centre de treball de l'entorn empresarial estigui situat fora de Catalunya
  • Quan l'entorn empresarial estigui representat per una entitat del sector públic de la Generalitat

Persones candidates incorporades a les sol·licituds, han d'estar en disposició en ser admeses en un programa de doctorat i han d'acreditar una nota mitjana de com a mínim 6,5 sobre 10 en els estudis que donin accés al doctorat (grau i màster o altres vies d'accés equivalents, ponderats en base al nombre de crèdits).

DI COFINANÇATS

En aquesta modalitat poden exercir d'entorn empresarial les empreses que disposin d'un centre de treball a Catalunya, i en queden explícitament excloses, a més de les ja referides a la base 4.1, les entitats pertanyents al sector públic de la Generalitat.

L'entorn empresarial ha de contractar el doctorand o doctoranda assumint una retribució bruta mínima de 22.000,00 (vint-i-dos mil) euros anuals i les quotes patronals corresponents.

El doctorand o doctoranda ha de dedicar-se exclusivament al desenvolupament del projecte de recerca i ha d'estar matriculat en un programa de doctorat en la modalitat a temps complet.

El doctorand o doctoranda pot haver estat contractat per l'entorn empresarial amb anterioritat a la resolució d'atorgament, però en cas que tingui una antiguitat laboral en el mateix entorn empresarial superior a 12 mesos en la data límit de presentació de sol·licituds corresponent a la resolució d'atorgament, l'entorn empresarial no rebrà cap subvenció. 

DI ESPECIFICS

En aquesta modalitat poden exercir d'entorn empresarial les empreses que disposin d'un centre de treball a Catalunya o fora de Catalunya.

L'entorn empresarial o l'entorn acadèmic, d'acord amb el que preveu aquesta base, ha de contractar el doctorand o doctoranda assumint una retribució bruta mínima de 22.000,00 (vint-i-dos mil) euros anuals i les quotes patronals corresponents.

En el cas que contracti l'entitat representant de l'entorn acadèmic, cal que hi hagi un trasllat de recursos des de l'entitat representant de l'entorn empresarial per cobrir els costos de contractació.

La modalitat d'ajut específic serà la modalitat d'elecció quan:

L'entorn empresarial no pugui assumir la contractació directa del doctorand o doctoranda i acordi amb l'entorn acadèmic compensar els costos laborals de la seva contractació.

L'entorn empresarial estigui representat per alguna entitat explícitament exclosa d'acord amb el punt 1 de l'apartat III. Disposicions específiques de la modalitat projectes DI cofinançats.

La dedicació del doctorand o doctoranda al desenvolupament del projecte i de la tesi doctoral no pugui ser en exclusiva i, en conseqüència, la durada prevista del projecte DI sigui superior als tres anys.

El centre de treball de l'entorn empresarial estigui situat fora de Catalunya.

Hi hagi altres casos no previstos d'especial interès que, degudament justificats, puguin ser considerats per la Comissió de Selecció.

Splicitud

Per presentar una sol·licitud cal que el projecte de recerca hagi estat publicat al web del Pla DI un mínim de set dies naturals.

La convocatòria preveu tres terminis de presentació de sol·licituds:

  • Per a la 1a resolució parcial: des del 6 de maig de 2023 fins al 25 de maig de 2023 a les 14:00:00 h.
  • Per a la 2a resolució parcial: des del 26 de maig de 2023 fins al 5 d'octubre de 2023 a les 14:00:00 h.
  • Per a la 3a resolució parcial: des del 6 d'octubre de 2023 fins a l'11 de desembre de 2023 a les 14:00:00 h.

En cas d'interès, contacteu amb frecerca.convocatories(ELIMINAR)@sjd.es amb una antelació de dues setmanes respecte al termini de l'entitat convocant, per a la gestió de la sol·licitud.