Ajuts per a estudis o projectes fora de Catalunya


Convocatoria "cerrada"
Entidad convocante:
Fund. Universitària Agustí Pedró i Pons
Categoría:
Mobilitat
Ámbito:
Autonómico
Inicio:
Plazo FSJD:
Cuantía:
Segons durada de l'estada
Descripción:

Ajuts per a dur a terme estades fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, preferentment a l'estranger, per a la realització d'estudis de postgrau o treballs de recerca, així com estudis de màster d'ensenyaments artístics, música, composició i cant.

Cada aspirant ha de presentar la sol·licitud segons la seva titulació

El període de començament de les estades podrà estar comprés entre l'1 de setembre de 2021 i el 31 d'agost de 2022

Les estades es podran iniciar abans de la resolució d'atorgament de la convocatòria, que es decidirà en Junta de Patronat que es durà a terme al segon semestre de l'any. 

Els ajuts són compatibles amb altres ajuts, beques o feines remunerades. Les persones beneficiàries estan obligades a comunicar a la Fundació altres beques, ajuts i/o subvencions concedides, així com qualsevol alteració produïda en les ja comunicades en la sol·licitud.

Requisitos

Adreçat als llicenciats o graduats de la Universitat de Barcelona per les facultats següents:

- Biologia

- Ciències de la Terra

- Educació, per a estudis de Pedagogia

- Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, estudis de Farmàcia i Nutrició Dietètica

- Filologia

- Filosofia

- Física

- Geografia i Història

- Matemàtiques i Informàtica

- Medicina i Ciències de la Salut, per a estudis de Medicina, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica

- Psicologia 

- Química

L'edat màxima per sol·licitar l'ajut és de 35 anys

Splicitud

La sol·licitud es pot enviar per correu postal, mitjançant la pàgina web, o lliurar personalment a la seu de la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons.

La no aportació de la documentació requerida en el termini màxim de deu dies hàbils pot comportar la denegació de l'ajut.

En qualsevol cas, no s'acceptaran sol·licituds enviades per correu electrònic.

- FORMULARI DE SOL·LICITUD (es pot aconseguir a la pàgina web o a la seu de la Fundació)

- CURRÍCULUM VITAE DE L'ASPIRANT, adjuntant còpies dels certificats que avalin cadascun dels mèrits exposats (beques, idiomes, premis, etc.).

- EXPEDIENT ACADÈMIC original o bé la fotocòpia compulsada pel centre del qual prové l'aspirant. En aquest document han de figurar-hi detalladament els cursos realitzats i les qualificacions obtingudes amb la mitjana ponderada.

- ACREDITACIÓ del coneixement de la llegua del país on se sol·licita l'estada, o d'un idioma que el faculti per a la realització amb aprofitament dels estudis a realitzar.

- MEMÒRIA del projecte a desenvolupar, on s'especifiquin els objectius, material, mètode i hipòtesis de treball, què es preveu fer durant l'estada i temps d'estada.

- CARTA ORIGINAL D'ACCEPTACIÓ DEL CENTRE DE DESTÍ 

- INFORME DEL DIRECTOR del projecte motiu de l'ajut.

- 1 FOTOGRAFIA de format carnet.

- FOTOCÒPIA del document nacional d'identitat.

En cas d'interès, contacteu amb recerca(ELIMINAR)@fsjd.or o amb la vostra persona de referència, abans del 22 d'octubre de 2021.