Beques de recerca postdoctorals 2021/2022 de la Fundació Olga Torres


Convocatoria "cerrada"
Entidad convocante:
Fundación Olga Torres
Categoría:
Recursos Humans
Ámbito:
Nacional
Inicio:
Plazo FSJD:
Cuantía:
60.000 €
Descripción:

Àmbit d'aplicació

Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors amb títol de doctor per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d'Espanya.

Modalitats

Es concediran dues beques. Una per a cada una de les Modalitats A i B.

Hi podran concórrer els/les investigadors/es integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d'aquesta convocatòria, amb l'única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.

Modalitat A.- Adreçada a Investigadors consolidats/des.
Hi participaran a la Modalitat A) aquells/es investigadors/res que hagin obtingut el títol de doctor/a abans de l'1 de Juliol de 2011.

Modalitat B.- Adreçada a investigadors emergents.
Hi participaran a la Modalitat B) aquells/es investigadors/es amb menys de deu anys en possessió del títol de doctor/a. Concretament que l'hagin obtingut amb posterioritat al 30 de Juny de 2011.

No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s'acreditin a la sol·licitud.

Al presentar la sol·licitud el candidat/a haurà d'indicar a quina de les modalitats concorre.

Dotació

60.000 euros per a cada beca.

Splicitud

Documentació

a) DNI, targeta de resident o passaport en vigor

b) Currículum

c) Títol de Doctor o expedient acadèmic oficial on consti l'obtenció del títol.

d) Memòria del treball que proposa redactada en anglès i signada pel sol·licitant.

En el cas dels sol·licitants de la modalitat B hi ha de constar el vist i plau de l'investigador sènior director del treball.

e) Escrit signat pel Responsable del Centre en el que es realitzarà la recerca acceptant acollir el seu desenvolupament en cas d'obtenir la beca.

f) Historial del grup d'investigació en el que s'integra l'investigador dels últims cinc anys amb menció explícita a projectes vigents relacionats amb el treball d'investigació.

g) Cartes de presentació o recomanació, si n'hi ha.

Presentació de sol·licituds

En cas d'interès, contacteu abans del 23 de juny de 2021 amb el Departament de Gestió de la Recerca.

Posteriorment s'enviarà la documentació requerida a; info@fundacioolgatorres.org