Doctorats industrials (DI-2021)


Convocatoria "cerrada"
Entidad convocante:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Categoría:
Recursos Humans
Ámbito:
Autonómico
Inicio:
Plazo FSJD:
Cuantía:
Veure detall
Descripción:

Resum

L'objectiu d'aquesta convocatòria és atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial.  El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en una empresa, grup de recerca d'una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària.

Els projectes que poden rebre l'ajuda són projectes de recerca industrial encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis o permetin millorar considerablement els ja existents.

Finançament

L'import màxim de l'ajut per al període de tres anys és de 55.560,00 € i es distribueix entre els beneficiaris i per conceptes de la manera següent:

Entorn empresarial

Tutoria de tesi a càrrec de la persona responsable del projecte designada per l'empresa: fins a un màxim de 21.600 €. L'ajut serà del 65% del cost elegible justificat. L'empresa no rebrà finançament en el cas que el doctorand o doctoranda tingui una antiguitat laboral a l'empresa de 12 mesos, a comptar fins a la data límit de presentació de sol·licituds.

Important: l'empresa ha de contractar el doctorand o doctoranda assumint una retribució bruta mínima de 22.000 € de mitjana anual i les quotes patronals corresponents.

Entorn acadèmic

Cost de la matrícula del doctorand o doctoranda: fins a un màxim de 1.872,00 €

Finançament per al grup de recerca: fins a un màxim de 21.600,00 €

Costos indirectes (overheads): fins a un màxim de 3.888,00 €

Mobilitat del doctorand o doctoranda: 6.600,00 €

Documentació a presentar

La sol·licitud consta de dues parts:

  1. Formulari normalitzat, que ha de presentar les següents dades:

- Dades del projecte.

- Dades de l'entorn empresarial.

- Dades de l'entorn acadèmic sol·licitant, així com del centre de matriculació del doctorand o doctoranda.

- Dades del grup de recerca del director o directora de tesi.

- Dades del programa de doctorat.

- Dades del doctorand o doctoranda.

b) Documentació annexa

- Còpia escanejada del certificat acadèmic del doctorand o doctoranda on constin les notes obtingudes en els estudis superiors que donen accés al doctorat.

- Còpia escanejada del document d'admissió al doctorat o de la matrícula de doctorat del doctorand o doctoranda.

- Còpia escanejada de l'acta de selecció on consti la llista de persones candidates entrevistades, així com el resum o els criteris de selecció emprats per a la decisió final.

- Còpia escanejada del conveni de col·laboració

Requisitos

Els requisits per poder accedir a l'ajuda són:

Les entitats sol·licitants han d'haver signat un conveni de col·laboració per desenvolupar conjuntament un projecte DI. En els caos en què els organismes de recerca sol·licitants no siguin universitats, el conveni ha d'estar signat també, per la universitat del sistema universitari de Catalunya on s'hagi de matricular de tutoria de tesi la persona candidata.

Haver seleccionat el doctorand o doctoranda per portar a terme el projecte de tesi d'acord amb el que es preveu al web del Pla DI

El director o directora de la tesi ha de formar part d'un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya, o bé ser investigador o investigadora del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).

El doctorand o doctoranda ha d'haver estat admès o admesa en un programa de doctorat per al curs que determini la convocatòria corresponent, tenir una nota mitjana igual o superior a 6,5 en una escala de l'1 al 10 i ha de disposar d'un director o directora de tesi vinculat a una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, i d'una persona responsable del projecte designada per l'empresa.

La dedicació del doctorand o doctoranda al projecte de recerca s'ha de distribuir entre l'empresa i la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària vinculats al projecte.

El doctorand o doctoranda ha de fer 60 hores de formació en competències transversals d'interès empresarial relacionades amb les temàtiques següents: lideratge, coordinació i gestió de projectes, transferència de resultats de la recerca, desenvolupament de noves empreses, patents i propietat intel·lectual i industrial.

Splicitud

Per presentar una sol·licitud cal que el projecte de recerca hagi estat publicat al web del Pla DI un mínim de set dies naturals.

La convocatòria té 4 terminis de presentacions de sol·licituds:

-  14 d'abril de 2021 a les 14.00 hores

-  9 de juny de 2021 a les 14.00 hores

-  6 d'octubre de 2021 a les 14.00 hores

-  14 de desembre de 2021 a les 14.00 hores

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca amb una antelació de dues setmanes respecte al termini de l'entitat convocant, per a la gestió de la sol·licitud.