Ajuts per incorporar personal investigador postdoctoral (Beatriu de Pinós)


Convocatoria "cerrada"
Entidad convocante:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Categoría:
Recursos Humans
Ámbito:
Nacional
Inicio:
Plazo FSJD:
Cuantía:
132.300 €
Descripción:

Objecte

Concessió d'un màxim de 60 ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a laincorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2020).

Dotació

L'import de l'ajut per a la contractació del personal investigador és de 132.300 euros. Aquesta quantitat finança el cost de cada contracte durant el temps que preveu aquesta convocatòria de l'ajut i inclou la retribució que ha de percebre el personal investigador, i la quota patronal de la Seguretat Social.

L'import de l'ajut complementari és de 12.000 euros.

Si es produeix una renúncia parcial que impliqui la justificació d'un període de contractació inferior als 18 mesos, l'import màxim justificable de l'ajut complementari serà de 6.000 euros.

Durada

Els contractes objecte d'aquest ajut tindran una durada de 3 anys.

Requisitos

Les persones candidates han d'haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2018 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).

El període d'obtenció del títol de doctor pot ser de l'1 de gener de 2011 al 31 de desembre de 2018 si es justifica durant aquest període qualsevol dels supòsits següents:

- Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.

- Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.

- Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.

- Ser un investigador que tingui reconegut l'estatus de refugiat segons la Convenció de Ginebra de 1951.

b) Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de dos 2 anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos 2 anys.

c) No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Splicitud

Documentació a presentar

Formulari de sol·licitud 

Annex

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 11 de març de 2021 a les 14:00 h.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del  04 de març de 2021.