Ajuts per convidar investigadors/es de reconegut prestigi internacional


Convocatoria "cerrada"
Entidad convocante:
IRSJD
Categoría:
Mobilitat
Ámbito:
Autonómico
Inicio:
Plazo FSJD:
Cuantía:
Veure convocatòria
Descripción:

L'IRSJD convoca ajuts per convidar investigadors i investigadores de Centres de Recerca, Hospitals i Universitats de reconegut prestigi internacional amb l'objectiu final d'afavorir la internacionalització dels grups de recerca.

Finançar una part de les despeses derivades de la mobilitat de personal investigador de reconegut prestigi internacional a l'IRSJD, durant l'any 2021.

Requisitos

Poden optar a aquests ajuts els/les caps de grups de recerca de l'IRSJD.

L'estada del convidat o convidada ha de tenir contingut científic relacionat d'alt nivell (projectes de recerca finançats en curs, participació en congrés o simposi internacional organitzat per el grup que presenta la sol·licitud, tesis doctorals, o activitats similars).

El marc de l'activitat a desenvolupar haurà de ser sempre l'àmbit pediàtric.

S'haurà de fer publicitat de l'ajut rebut a qualsevol material de difusió de l'activitat a desenvolupar, sempre incloent la filiació IRSJD. 

L'import finançat s'haurà de destinar a cobrir part de les despeses de viatge i estada seguint el següent criteri:

- Convidat procedent de qualsevol Centre de Recerca/Hospital/Universitat d'Europa: fins un màxim de 700€.

- Convidat procedent de qualsevol Centre de Recerca/Hospital/Universitat de la resta del món: fins un màxim de 1.500€.

Les sol·licituds finançades estaran limitades a la disponibilitat pressupostària.

Caldrà informar a l'imprès de sol·licitud si ja es disposa de cofinançament o bé si s'ha sol·licitat.

La persona convidada haurà d'estar coberta per una assegurança d'assistència sanitària, d'accident i de repatriació per part dels seus Centres d'origen, durant la seva estada a l'IRSJD

Splicitud

Caldrà la presentació de la següent documentació:

Imprès de sol·licitud de l'ajut.

Currículum de la persona convidada.

Currículum del/la cap de grup de recerca de l'IRSJD.

Memòria de l'activitat a desenvolupar per part del personal investigador convidat (màxim 1.000 paraules).

La presentació de les sol·licituds serà a través de l'adreça de correu electrònic: comite-recerca@sjdhospitalbarcelona.org

La manca de presentació de la documentació esmentada en el termini previst no té caràcter esmenable i comporta l'exclusió de la sol·licitud durant la fase d'admissió.